×

scroll

Richtlijn 2001/95/EG en de nieuwe Verordening 2023/988/EU

Consumentenproducten die buiten de werksfeer van enige CE markeringswetgeving vallen, moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Richtlijn Algemene Productveiligheid 2001/95/EG. Op 12 juni 2023 is de vernieuwde EU-wetgeving inzake algemene productveiligheid eindelijk aangenomen en in werking getreden als de Verordening Algemene Productveiligheid 2023/988/EU. Belangrijke veranderingen zijn onder meer de invoering van productveiligheidsverplichtingen voor online marktplaatsen, de verplichting voor fabrikanten om een interne risicobeoordeling uit te voeren en technische documentatie voor hun producten op te stellen; de verplichting om een in de EU gevestigde gemachtigde (verantwoordelijke persoon) te hebben. De toepassing van de Verordening en de intrekking van de bestaande Richtlijn 2001/95/EG zal pas effectief zijn na een overgangsperiode die afloopt op 13 december 2024, maar de GAP-analyse als voorbereiding kan nu al worden uitgevoerd.

Momenteel is de richtlijn van toepassing wanneer specifieke Europese regelgeving voor de veiligheid van bepaalde productcategorieën ontbreekt. Deze producten behoeven geen CE markering maar moeten wel voldoen aan de veiligheidseisen van algemene veiligheid voor consumentenproducten voordat ze op de markt van de Europese Unie ter beschikking mogen worden gesteld.

 

De Richtlijn Algemene Productveiligheid verplicht niet tot het aanbrengen van een CE markering of afgifte van een EG Verklaring van Overeenstemming. Fabrikanten zijn evenwel gehouden om aan de Richtlijn te voldoen. De Richtlijn is in Nederland omgezet naar Warenwetbesluit Algemene Productveiligheid.

 

Marktdeelnemer classificatie

De Richtlijn Algemene Productveiligheid verplicht producenten uitsluitend veilige producten op de markt te brengen. Een product wordt verondersteld veilig te zijn, wanneer het voldoet aan relevante Europese normen. In andere gevallen wordt de productveiligheid beoordeeld aan de hand van bijvoorbeeld: • niet-bindende nationale normen; • aanbevelingen van de Europese Commissie met richtsnoeren voor de beoordeling van de productveiligheid; • de gedragscodes inzake productveiligheid van de betrokken sector; • de huidige stand van vakkennis; • techniek en/of de veiligheid die de consument redelijkerwijs mag verwachten. Producenten dienen de consumenten informatie te verschaffen die hen in staat stelt zich een oordeel te vormen over de productveiligheid gedurende de normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksduur. Daarnaast dienen producenten passende acties te ondernemen om risico’s te voorkomen, waaronder het uit de handel nemen, het aangepast en doeltreffend waarschuwen van de consumenten en het terugroepen van desbetreffende producten. Distributeurs dienen naar hun beste vermogen bij te dragen tot de naleving van productveiligheid, door geen producten te leveren waarvan zij weten of op grond van de aan hen ter beschikking staande gegevens beroepshalve hadden moeten concluderen dat deze niet aan essentiële vereisten voldoen.

Zes stappen voor CE certificering

01Productclassificatie

Het vaststellen of het product
binnen de Richtlijn Algemene
Productveiligheid valt.

02Marktdeelnemer classificatie

De rol en verantwoordelijkheden vaststellen.

03Risicobeoordeling

Een analyse om vast te stellen welke
risico’s en essentiële gezondheids-
en veiligheidseisen van toepassing
zijn op de betreffende machine.

04Conformiteitsprocedure

Beoordeling van in stap 3
vastgestelde eisen aan de hand
van Europese geharmoniseerde
normen.

05Technisch Dossier

Het opstellen of verifiëren van het
Technisch Dossier met daarin
beschrijvingen, gebruikersinstructies en
de uitgevoerde risicobeoordelingen.

06EU Conformiteitsverklaring

Het verifiëren van certificaten en het
opstellen van de EU Conformiteitsverklaring
waaruit blijkt dat het product
aan de Richtlijn Algemene
Productveiligheid voldoet.

    Vragen? Neem contact met ons op

    Onze Klanten

    Heeft u vragen?