×

De Blauwe Gids 2022 is gepubliceerd

30.06.2022

De Europese Commissie heeft op 29 juni 2022 een nieuwe Blauwe Gids (de Blauwe Gids 2022) gepubliceerd. Deze Blauwe Gids, die voortbouwt op de editie uit 2016, beschrijft de hoofdlijnen van de harmonisatiewetgeving binnen de EU. De gids is bedoeld als leidraad voor lidstaten, brancheorganisaties, consumentenor­ganisaties, normalisatie-instellingen, fabrikanten, importeurs, distributeurs, conformiteitsbeoordelingsinstanties en vakbonden.

Reikwijdte Blauwe Gids 2022

De Blauwe Gids 2022 is van toepassing in de EU-lidstaten, maar als deelnemers van de Europese Economische Ruimte (EER) ook in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. In sommige gevallen is de Blauwe Gids ook van toepassing in Zwitserland en Turkije.

Inhoud Blauwe Gids 2022

De Blauwe Gids 2022 is onderverdeeld in negen hoofdstukken:

 • De regulering van het vrije verkeer van goederen
 • Het toepassingsbereik van harmonisatiewetgeving
 • De spelers in de toeleveringsketen en hun verplichtingen
 • Producteisen
 • Conformiteitsbeoordeling
 • Accreditatie
 • Markttoezicht
 • Vrij verkeer van producten binnen de EU
 • Internationale aspecten van de EU-wetgeving bij het verhandelen van producten

Highlights

Graag lichten we er een aantal belangrijke onderwerpen voor u uit.

Reparaties en wijzigingen aan productenSoftwareTerugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EUOvergangsperioden in het geval van nieuwe of herziene EU-regelsBeschikbaar stellen van veiligheidsinformatie in digitale vormBestelhuisdienstverlenersMarktdeelnemers als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EU) 2019/1020

In paragraaf 2.1 van de Blauwe Gids is een onderdeel gewijd aan reparaties van en wijzigingen aan producten. In deze paragraaf worden onder meer de volgende vragen beantwoord:

 • Wanneer is een product ‘in belangrijke mate gewijzigd of gereviseerd’?
 • Wanneer wordt een gewijzigd of gereviseerd product beschouwd als een nieuw product?
 • Welke verplichtingen brengt dit met zich mee?
 • Is een gerepareerd product te beschouwen als een nieuw product?

In diezelfde paragraaf is een onderdeel gewijd aan de risico’s van in het product geïntegreerde software en de verplichtingen van fabrikanten ten aanzien van cyberrisico’s en risico’s die verband houden met verlies van connectiviteit van een apparaat. Ook wordt antwoord gegeven op de vraag of en wanneer software-updates en reparaties met onderhoudswerkzaamheden gelijk kunnen worden gesteld.

In paragraaf 2.9 beschrijft de Europese Commissie de juridische gevolgen van de definitieve terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU op 21 januari 2021. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Gevolgen voor marktdeelnemers
 • Gevolgen voor conformiteitsbeoordelingsprocedures en aangemelde instanties
 • Gevolgen voor accreditatiecertificaten

Ook wordt in deze paragraaf de situatie met betrekking tot Noord-Ierland besproken.

In paragraaf 2.10 worden met enkele concrete voorbeelden de regels met betrekking tot overgangsrecht uitgelegd.

In paragraaf 3.10, die gaat over de verplichtingen van de fabrikant, is opgenomen dat fabrikanten veiligheidsinformatie in gedrukte vorm moeten aanleveren, maar dat zij de instructies eventueel ook in elektronische of andere vorm, of zelfs als website, mogen verstrekken, behalve als in de desbetreffende wetgeving iets anders is bepaald. Consumenten die daarom vragen, moeten echter altijd gratis een gedrukte versie kunnen krijgen.

Paragraaf 3.5 is gewijd aan bestelhuisdienstverleners. In deze paragraaf wordt onder meer beschreven wat een bestelhuisdienstverlener is:

“Bestelhuisdienstverleners zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die in het kader van een handelsactiviteit ten minste twee van de volgende diensten aanbieden: opslag, verpakking, adressering en verzending zonder eigenaar te zijn van de betrokken producten.”

En wat het niet is:

“Postdiensten, pakketbezorgdiensten en andere post- of vrachtvervoersdiensten komen voor deze kwalificatie niet in aanmerking.”

Ook wordt in deze paragraaf van de Blauwe Gids 2022 aangegeven wanneer een bestelhuisdienstverlener kwalificeert als een marktdeelnemer in de zin van artikel 4 van Verordening (EU) 2019/1020 of wordt beschouwd als fabrikant, importeur of gemachtigde.

Sinds 16 juli 2021 moet er, op grond van artikel 4 van Verordening (EU) 2019/1020 (betreffende markttoezicht op en naleving van producten), voor bepaalde producten die binnen de EU in de handel worden gebracht, een marktdeelnemer in de EU zijn die de autoriteiten op verzoek informatie verstrekt of die bepaalde maatregelen neemt.

In paragraaf 3.6 wordt uitgelegd welke soorten marktdeelnemers kunnen optreden als de in artikel 4 bedoelde marktdeelnemer en welke regels er gelden ten aanzien van de producten en de verplichtingen van deze marktdeelnemers.

Meer weten?

U vindt de Nederlandse versie van de Blauwe Gids 2022 op de website van de Europese Commissie.

  Vragen? Neem contact met ons op

  Heeft u meer vragen?

  Onze specialisten helpen u graag verder