×

Europese Commissie publiceert concept nieuwe bouwproductenverordening

10.05.2022

Op 30 maart 2022 heeft de Europese Commissie (EC) het concept voor een nieuwe bouwproductenverordening gepubliceerd. Met dit concept wil de EC Verordening 2019/1020/EU (die ziet op markttoezicht en conformiteit van producten) wijzigen en de Bouwproductenverordening 305/2011/EU intrekken. In dit artikel vertelt Certification Company u er meer over.

De Bouwproductenverordening

De verordening Bouwproducten 305/2011/EU, ook wel bekend als de CPR (Construction Products Regulation) geeft regels voor het in de handel brengen van bouwproducten en het gebruik van een CE markering. Wilt u als fabrikant, importeur of distributeur bouwproducten binnen de Europese Unie verhandelen? Dan bent u verplicht een CE markering aan te brengen op alle bouwproducten die onder een Europees geharmoniseerde productnorm vallen. Het doel van de Bouwproductenverordening is een goed werkende interne markt en vrij verkeer van bouwproducten binnen de Europese Unie.

Waarom een nieuwe bouwproductenverordening?

In de praktijk is gebleken dat de Bouwproductenverordening een aantal belangrijke tekortkomingen kent. Zo slaagde de EC er de laatste jaren niet in om geharmoniseerde productnormen te ontwikkelen. Hierdoor sloten bestaande productnormen niet meer aan bij de ontwikkelingen in de praktijk. Het uitblijven van nieuwe productnormen leidde er eveneens toe dat lidstaten – in strijd met de CPR – nationale keurmerken, certificeringen en goedkeuringen gingen gebruiken. Ook verschilde het markttoezicht in de verschillende lidstaten sterk. Deze ontwikkelingen hebben een goede werking van de interne markt ondermijnd.

Bovendien is gebleken dat de bepalingen in de Bouwproductenverordening niet altijd even duidelijk zijn en vaak zorgen voor onevenredig zware administratieve lasten, zeker voor kleinere ondernemingen.

De EC wil deze tekortkomingen verhelpen met een nieuwe verordening. Daarnaast wil de EC de toepassing van digitale technologieën met deze nieuwe verordening versnellen en zorgen dat er wordt voldaan aan de beleidsprioriteiten uit de Europese Green Deal. Daarmee wil de EC bewerkstelligen dat het bouwecosysteem gaat bijdragen ​​aan het behalen van klimaat- en duurzaamheidsdoelen.

Wat gaat er wijzigen?

Met de conceptverordening biedt de EC een reeks instrumenten om het technische harmonisatiesysteem te ontsluiten met betere normen, nationale handelsbelemmeringen voor onder de verordening vallende producten te verminderen en de handhaving en het markttoezicht te verbeteren. Ook worden de regels vereenvoudigd, waardoor de administratieve lasten zullen afnemen.

Bent u fabrikant van bouwproducten? Dan moet u milieu-informatie over de levenscyclus van uw bouwproducten gaan verstrekken. Ook zult u aan verschillende nieuwe verplichtingen moeten gaan voldoen. Zo moet u bij het ontwerp van uw bouwproducten en verpakkingen rekening houden met duurzaamheidseisen, de voorkeur geven recyclebare materialen en materialen verkregen uit recycling en instructies voor gebruik en reparatie van de producten in uw productdatabases opnemen.

Om aan te tonen dat uw producten aan de EU-eisen voldoen, moet u een prestatieverklaring en een conformiteitsverklaring opstellen en de CE-markering aanbrengen. Ook moet u technische documentatie opstellen, waarin het beoogde gebruik en alle elementen die nodig zijn om de prestaties en conformiteit aan te tonen, worden beschreven. Deze technische documentatie moet ook de verplichte of facultatieve berekening van milieuduurzaamheid bevatten.

Vragen?

De conceptverordening en de bijlagen (waaronder het model van de prestatieverklaring/conformiteitsverklaring) vindt u op de website van de EC.

Heeft u vragen over de CPR of de mogelijke gevolgen van de conceptverordening voor uw onderneming? Neem dan contact op met een van onze experts. We beantwoorden ze graag!

    Vragen? Neem contact met ons op

    Heeft u meer vragen?

    Onze specialisten helpen u graag verder