×

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

26.04.2016

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

De Laagspanningsrichtlijn is de oudste Nieuwe Aanpak Richtlijn. Deze heeft betrekking op elektrisch materiaal dat in de Europese Unie in de handel wordt gebracht en is van toepassing op elektrisch materiaal bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50 Volt en 1 000 Volt en een nominale gelijkspanning tussen 75 Volt en 1 500 Volt.

Een aantal producten, opgesomd in Bijlage II van de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU zijn uitgezonderd van het toepassingsgebied.

De Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU stelt een aantal veiligheidsdoeleinden alsmede een aantal administratieve eisen. Administratieve eisen bestaan uit het opstellen van Technische Documentatie, het opstellen van een EU Conformiteitsverklaring en het aanbrengen van de CE markering.

De veiligheidsdoeleinden hebben betrekking op technische aspecten van elektrisch materiaal. Deze kunnen door gebruik te maken van (geharmoniseerde) normen ingevuld worden.

Het inschakelen van een Aangemelde Instantie (Notified Body) is niet een verplichting in het kader van de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.

Toepassingsgebied Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

Deze richtlijn is van toepassing op elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen en dat tevens nieuw is op de markt van de Europese Unie wanneer het in de handel wordt gebracht.

Dit houdt in dat het ofwel

 • nieuw elektrisch materiaal betreft, gemaakt door een in de Europese Unie gevestigde fabrikant, of
 • elektrisch materiaal, nieuw of tweedehands, dat wordt ingevoerd uit een derde land van buiten de EU.

De verplichtingen voor de conformiteitsbeoordeling rusten uitsluitend bij de fabrikant. Daarnaast hebben de importeur en de distributeur een rol te vervullen.

Deze richtlijn is verder van toepassing op alle leveringsvormen, inclusief verkoop op afstand.

Scope

De Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU is van toepassing op elektrisch materiaal bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50 Volt en 1 000 Volt en een nominale gelijkspanning tussen 75 Volt en 1 500 Volt.

De Richtlijn bevat geen definitie van wat «elektrisch materiaal» is. De International Electrotechnical Commission (IEC) omschrijft elektrisch materiaal als: «item used for such purposes as generation, conversion, transmission, distribution or utilisation of electrical energy, such as machines, transformers, switchgear and controlgear, measuring instruments, protective devices, wiring material, current-using equipment».

De afzonderlijke EU Lidstaten, alsmede de Europese Commissie hebben een positie ingenomen dat «elektrisch materiaal zoals hierboven beschreven» uitgelegd moet worden als «equipment having either a rated input voltage or a rated output voltage inside this voltage range». Dit betekent dat elektrisch materiaal welke onder 50/75 Volt opereert, maar welke door 50/75 Volt gevoed wordt, alsnog aan de Laagspanningsrichtlijn moet voldoen.

Uitsluitingen

Elektrisch materiaal dat ingevolge Bijlage II buiten de scope van de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU valt is:

 • Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik in explosieve omgeving
 • Elektro-radiologisch en elektro-medisch materiaal
 • Elektrisch gedeelte van personen- en goederenliften
 • Elektriciteitsmeters
 • Contactdozen en contactstoppen voor huishoudelijk gebruik
 • Voedingen voor elektrische afrasteringen
 • Radio-elektrische storingen
 • Gespecialiseerd elektrisch materiaal bestemd om in schepen of vliegtuigen of bij de spoorwegen te worden gebruikt dat beantwoordt aan de veiligheidsvoorschriften die zijn vastgesteld door internationale instellingen waarbij de lidstaten zijn aangesloten.
 • Op maat gemaakte evaluatiepakketten die bestemd zijn voor professionals en die uitsluitend gebruikt worden voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden in inrichtingen die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling.

Omzetting en sancties

De Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU is naar de Nederlandse wet omgezet in het Warenwetbesluit Elektrotechnische producten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Divisie Consument & Veiligheid, afdeling Productveiligheid) ziet toe op naleving van de Richtlijn. Per 21 april 2015 bedraagt de maximale boete bij overtreding van de Warenwet maximaal € 810.000!

Eisen

De eisen van de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU kunnen grofweg opgesplitst worden in technische veiligheidsdoeleinden en administratieve vereisten.

De veiligheidsdoeleinden zijn in Bijlage I van de Richtlijn opgesomd. Kort samengevat dient het elektrisch materiaal veilig in het gebruik te zijn. Daarnaast dient het elektrisch materiaal van relevante (identificatie)gegevens te worden voorzien en dient het vergezeld te gaan van instructies en informatie aangaande de veiligheid.

Om aan de administratieve eisen te voldoen, dient de fabrikant:

 • Technische Documentatie samen te stellen aan de hand waarvan moet worden beoordeeld of het elektrisch materiaal aan de relevante eisen voldoet. De Technische Documentatie bevat tenminste de volgende elementen:
  • Algemene beschrijving van het elektrisch materiaal
  • Ontwerp- en fabricagetekeningen
  • Resultaten van uitgevoerde onderzoeken en testen
  • Kopie van de gebruiksaanwijzing
 • Procedures in stand te houden om de conformiteit van serieproductie te waarborgen;
 • De EU Conformiteitsverklaring op te stellen en deze te ondertekenen. De EU Conformiteitsverklaring wordt gedurende tien jaar nadat het elektrisch materiaal in de handel is gebracht bewaard.
 • De CE markering zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op het elektrisch materiaal of op een gegevensplaats aan te brengen. Indien dit, vanwege de aard van het elektrisch materiaal niet mogelijk is, wordt de CE markering op de verpakking en in de begeleidende documenten aangebracht.

Normen

De algemene veiligheidsdoeleinden kunnen door gebruik te maken van Europese geharmoniseerde normen worden ingevuld. Indien er geen geharmoniseerde normen beschikbaar zijn, mag de fabrikant gebruik maken van internationale normen welke door de IEC zijn opgesteld.

Uitvoeren van conformiteitsbeoordeling

De Richtlijn verplicht de fabrikant niet om een derde partij (bijv. een Aangemelde Instantie) in te schakelen. Wel is het zeer zinvol om de uitvoering van de conformiteitsbeoordeling uit te besteden. Dit vanwege de grote hoeveelheid normen die er beschikbaar zijn, en de complexiteit van de testen die uitgevoerd moeten worden. Tevens is het laten uitvoeren van de conformiteitsprocedure door een derde partij zinvol om daarmee de onafhankelijkheid van de fabrikant ten opzichte van het product en de veiligheid ervan te benadrukken.

Overige relevante harmonisatiewetgeving

De meeste elektrische producten moeten, naast de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, tevens voldoen aan de EMC Richtlijn 2014/30/EU, de RoHS Richtlijn 2011/65/EU en de EcoDesign Richtlijn 2009/125/EG.

Sommige elektrische producten vallen buiten het toepassingsgebied van de Laagspanningsrichtlijn, maar moeten voldoen aan meer specifieke CE Richtlijnen, zoals de ATEX Richtlijn 2014/34/EU, de nieuwe Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU (vanaf 13 juni 2016 van kracht), de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG en de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

  Vragen? Neem contact met ons op

  Heeft u meer vragen?

  Onze specialisten helpen u graag verder