Samenvatting van de machinerichtlijn 2006/42/EG

Toepassingsgebied Machinerichtlijn 2006/42/EG

Machinerichtlijn 2006/42/EG is van toepassing op machines en niet-voltooide machines, hijs- en hefgereedschap zoals kettingen, kabels en banden en veiligheidscomponenten.

Een machine is een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een aandrijfsysteem, van onderling verbonden onderdelen waarvan er tenminste één kan bewegen. Bepaalde producten zijn uitgezonderd van het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn 2006/42/EG, zoals materieel specifiek bestemd voor kermissen en/of amusementsparken, (vuur)wapens, bepaalde vervoersmiddelen zoals landbouw- en bosbouwtrekkers. Producten welke meer specifiek onder het toepassingsgebied van andere EU Richtlijnen vallen (bijvoorbeeld de ATEX Richtlijn), zijn tevens uitgesloten van het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn 2006/42/EG. De Inspectie SZW is binnen Nederland verantwoordelijk voor toezicht en naleving van de Machinerichtlijn. Sancties voor machines & installaties zonder een CE markering kunnen variëren van een waarschuwing tot boetes voor overtreding van de Warenwet (per 21 april 2015 maximaal € 810,000!).

machinesrichtlijn 2006/42/eg

Conformiteitsprocedure

Alvorens een fabrikant, diens gemachtigde of een importeur een machine in de handel brengt en/of in bedrijf stelt dient deze navolgende conformiteitsprocedure te doorlopen:

  • zich ervan vergewissen dat de machine voldoet aan alle toepasselijke gezondheids- en veiligheidseisen;
  • zich ervan vergewissen dat het Technisch Dossier beschikbaar is;
  • de noodzakelijke informatie, zoals de gebruiksaanwijzing, verstrekken;
  • uitvoeren van de volledige procedure ter beoordeling van overeenstemming;
  • de EG Verklaring van Overeenstemming opstellen;
  • de CE markering aanbrengen.

Om aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen te voldoen, kan de fabrikant gebruik maken van geharmoniseerde Europese normen. Ter vaststelling van welke essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van toepassing zijn, dient de fabrikant eerst een risico analyse uit te voeren, de potentiële risico’s in kaart te brengen. Eventueel geïdentificeerde risico’s dienen tot een zo laag mogelijk risiconiveau te worden beperkt.

Gevaarlijke machines

Bijlage IV van de Machinerichtlijn bevat een limitatieve lijst van machines welke ofwel volledig overeenkomstig aan de geharmoniseerde Europese normen moeten worden gebouwd of verplicht door en Aangewezen Instanatie middels een EG Typeonderzoek moeten worden beoordeeld. Veelal gaat het om gevaarlijk machines zoals zaagmachines, vlakschaafmachines, lintzagen, en dergelijke.

Niet-voltooide machines

Fabrikanten van niet-voltooide machines stellen een Inbouwverklaring op en verklaren dat deze pas gebruikt mag worden als de afgewerkte machine waarin de niet-voltooide machine zal worden ingebouwd, een EG Verklaring van Overeenstemming verkrijgt.

Onze specialisten helpen u graag verder

shutterstock_158522279

Wilt u meer weten over de Machinerichtlijn of de CE markering?
Neemt u dan contact op met ons op.

 +31 (0)36 202 4012
 info@certification-company.com
 Contactformulier

Download als PDF: CE-FAQ-MD-01 – Samenvatting Machinerichtlijn